بازديد كارشناسان سنجش وزارت  و استان هرمزگان  از مدارس زارچ
بازديد كارشناسان سنجش وزارت  و استان هرمزگان  از مدارس زارچ
بازديد كارشناسان سنجش وزارت  و استان هرمزگان  از مدارس زارچ
بازديد كارشناسان سنجش وزارت  و استان هرمزگان  از مدارس زارچ
بازديد كارشناسان سنجش وزارت  و استان هرمزگان  از مدارس زارچ
برگزاري آزمون احكام در بين كليه مدارس ابتدايي منطقه زارچ
پايان رقابت مسابقات هندبال دانش آموزان دختر مدارس زارچ
اردوي درون مدرسه اي در آموزشگاههاي قمربني هاشم ، شهيد اخوان رحيمي و دبستان غيردولتي عفاف برگزار شد
بيشتر

 پرتال مجتمع ومدارس هوشمند(همگام)                راهنما1               راهنما2             راهنما3

سايت مدارس
مقطع تحصيلي جنسيت واحد سازماني مقطع تحصيلي جنسيت واحد سازماني
پيش دبستاني مختلط ياسين نوين دوره اول متوسطه (نمونه دولتي) پسرانه امام حسن مجتبي (ع)
پيش دبستاني مختلط راه سعادت دوره اول متوسطه پسرانه شهيد محمد حسين ذاكري(ره)
پيش دبستاني مختلط رقيه دوره اول متوسطه پسرانه شهيد ترابي(ره)
پيش دبستاني مختلط يونس دوره اول متوسطه (غيرانتفاعي) پسرانه امام حسين (ع)
پيش دبستاني   ستاره هاي درخشان دوره اول متوسطه دخترانه قمر بني هاشم (ع)
پيش دبستاني دخترانه عفاف دوره اول متوسطه دخترانه فاطميه
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه ابن سينا دوره اول متوسطه دخترانه شهيد محمدرضا خسروي
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه شهيد محمد كريمي(ره) دوره دوم متوسطه (نمونه دولتي) پسرانه حضرت علي ابن ابيطالب(ع)
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه شهيد اخوان رحيمي(ره) دوره دوم متوسطه پسرانه طالقاني(ره)
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه شريعتمداري(ره) دوره دوم متوسطه دخترانه انديشه
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه شهيد محمدكاظم ابوترابي(ره) دوره دوم متوسطه دخترانه بنت الهدي
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه گودرزي دوره دوم متوسطه (هنرستان) پسرانه شهيد مدني(ره)
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه شهيد صمدي(ره) دوره دوم متوسطه (هنرستان) پسرانه شهيد رجايي(ره)
ابتدايي دوره اول و دوم پسرانه شهيدان طاهري زاده(ره) دوره دوم متوسطه (هنرستان) دخترانه كوثر
ابتدايي دوره اول و دوم (غير انتفاعي) دخترانه عفاف دوره دوم متوسطه(بزرگسالان) پسرانه آيت ا.. خامنه اي
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه پانزده خرداد  دوره دوم متوسطه (بزرگسالان) دخترانه مريم
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه شهيد دهستاني(ره) دوره دوم متوسطه دخترانه آموزش از راه دور مهر
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه صديقه كبري(س) دوره دوم متوسطه (مجتمع) دخترانه كوثر(بنت الهدي،شهيد خسروي)
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه شهيد عامل هوشمند(ره) دوره دوم متوسطه مختلط آزمايشگاه و پژوهشسراي شهيد باقيان
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه شهيد ناصر كريمي(ره) اداري مختلط كانون شهيد صدوقي
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه جميله كريمي      
ابتدايي دوره اول و دوم دخترانه ادب اله آباد      

جمعه 9 آبان 1393  
True
خانه | بازگشت |
Guest (meduguest)


Powered By Sigma ITID.